Menu (Alt+Q)

Log eerst in om het menu te gebruiken.

Download (PDF)

Algemene voorwaarden Daxto

Versie 3.1 van 30 juni 2022.

U kunt de laatste versie van deze algemene voorwaarden altijd inzien én downloaden via https://daxto.com/nl/algemene-voorwaarden

Daxto is online software om het hedendaagse ondernemen zo prettig mogelijk te maken en te ondersteunen. Wij streven ernaar om Nederlandse organisaties te voorzien van alle digitale gereedschappen om succesvol te ondernemen. Bij deze samenwerking is het uiteraard belangrijk om enkele regels af te spreken. Deze zijn voornamelijk om onjuist gebruik en misbruik tegen te kunnen gaan. Om die reden hebben wij met zorg de volgende algemene voorwaarden opgesteld. Als u nog vragen heeft naar aanleiding van deze algemene voorwaarden dan kunt u te allen tijde contact opnemen met support@daxto.com. Wij streven ernaar om dezelfde werkdag nog antwoord te geven.

Artikel 1. Definities

 • De Daxto software betreft zogenaamde software-as-a-service (SaaS). Een abonnementsdienst. Daxto, of onderdelen daarvan, is beschikbaar op verschillende apparaten en in verschillende softwarevormen. Dit betreft onder andere, maar niet uitsluitend, websites.
 • Als u 'omgeving' of 'Daxto-omgeving' leest, dan betreft dit één omgeving die één onderneming vertegenwoordigd. Elke omgeving kan een verschillende editie betreffen.
 • Als u 'hoofdgebruiker' leest, dan bedoelen wij de gebruiker welke middels zijn of haar account een Daxto-omgeving heeft geopend.
 • Als u 'u', 'uw', 'jij', 'je', 'jou', 'jouw', 'gebruiker' en/of 'gebruikers' leest, dan bedoelen wij u als gebruiker van onze software en/of bezoeker van onze website(s).
 • Als u 'wij', 'we', 'ons', 'onze' en/of 'Daxto' leest, dan bedoelen wij Daxto. Een dienst en handelsnaam van Exclusive-IT welke is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 18085556.
 • Als u 'partij' of 'partijen' leest, dan bedoelen wij u, Daxto of u en Daxto samen. Ter verduidelijking; de twee partijen waartussen deze overeenkomst tot stand komt.
 • Als u 'account' leest, dan betreft dit één account dat geregistreerd kan worden door een gebruiker; een natuurlijk persoon. Elk account vertegenwoordigd een individu.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, verlening van diensten en overeenkomsten tussen Daxto en haar wederpartij, te weten u.

2.2 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van u wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Bepalingen of voorwaarden gesteld door u die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Daxto alleen bindend indien, en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard.

2.4 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Daxto partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2.5 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Daxto gevestigd is.

2.6 Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en deze algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.

2.7 Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie via chats, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud voldoende vaststaat. Partijen zullen zich inspannen de ontvangst en inhoud van communicatie per e-mail te bevestigen.

2.8 De door Daxto ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door gebruiker.

2.9 Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. In afwijking hiervan is Daxto steeds gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een moeder-, dochter- of zustermaatschappij.

Artikel 3. Gebruiksrecht en regels

3.1 Het is u niet toegestaan om:

 • de Nederlandse wet- en/of regelgeving te schenden;
 • Daxto te gebruiken als particulier;
 • Daxto te gebruiken als minderjarige;
 • uw account met anderen te delen;
 • illegale of onrechtmatige materialen op te slaan in Daxto;
 • Daxto voor illegale en/of fraudulente doeleinden te gebruiken;
 • spam te versturen via Daxto;
 • accounts te registreren met behulp van geautomatiseerde methoden;
 • méér dan één account te registreren als natuurlijk persoon;
 • meer dan één omgeving te openen voor een onderneming (KvK-inschrijving);
 • een omgeving te openen in Daxto voor een onderneming die niet van u is;
 • Daxto, of delen van Daxto, na te bouwen of buiten Daxto om te gebruiken en/of aan te bieden aan anderen;
 • informatie, afbeeldingen of andere materialen van Daxto zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Daxto elders te publiceren;
 • Daxto, of delen van Daxto, te verhuren, weder te verhuren of onder te verhuren;
 • Daxto, of delen van Daxto, te verkopen of door te verkopen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Daxto;
 • u onrechtmatig voor te doen als medewerker van Daxto;
 • u in communicatie onrechtmatig voor te doen als Daxto;
 • websites of andere software te publiceren die zich voordoen als Daxto;
 • intellectuele-eigendomsrechten van Daxto of anderen te schenden;
 • malafide software, waaronder maar niet uitsluitend, virussen, malware of spyware, te plaatsen in of te verspreiden via Daxto;
 • Daxto te hacken en/of cracken, toegang te verkrijgen tot hardware, software, account(s), omgeving(en) en/of gegevens zonder uitdrukkelijke toestemming;
 • penetratietest(en) en/of onderzoek(en) uit te voeren op Daxto zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Daxto;
 • de dienstverlening van Daxto op enige wijze te verstoren, inclusief, maar niet uitsluitend, door middel van DoS, DDoS of andere methoden.

3.2 Het is u verplicht om:

 • een natuurlijk persoon te zijn;
 • bij het registreren uw persoonlijke gegevens te verstrekken en enkel gegevens die tot uzelf behoren;
 • een onderneming te hebben die is ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel en beschikt over een KvK-nummer;
 • een onderneming te hebben welke onder de vrijstelling van art. 2:395a of 2:396 BW valt;
 • de gegevens van uw account en omgeving naar waarheid in te vullen en ook later actueel te houden;
 • een voor u uniek wachtwoord, of beter nog, wachtzin te gebruiken en deze regelmatig te veranderen;
 • uw wachtwoord en andere accountgegevens strikt persoonlijk en vertrouwelijk te houden en niet te delen met anderen;
 • zelf (extern) kopieën/backups te bewaren van uw administratie binnen de daarvoor wettelijk vastgelegde bewaartermijn.
 • eventuele software updates aangeboden door Daxto zo spoedig mogelijk in gebruik te nemen;
 • uw werk op te slaan en uit te loggen, indien Daxto (onderhouds-)werkzaamheden aan heeft gekondigd;
 • anderen, zoals bijvoorbeeld personeel of uw boekhouder/accountant, enkel toegang tot uw Daxto-omgeving te verlenen middels eigen accounts;

3.3 Logingegevens zijn strikt persoonlijk. U bent altijd zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden en goed beveiligen van uw account en/of logingegevens. Daxto kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

3.4 Wij adviseren u om gebruik te maken van multi-factor-authentication, afgekort MFA, en andere aangeboden beveiligingsmethoden om uw account zo goed als mogelijk te beveiligen.

3.5 Wij adviseren u om ook buiten Daxto een kopie van uw administratie te bewaren en middels beide administraties de ander met regelmaat te controleren.

3.6 Daxto heeft het recht de dienst (tijdelijk) niet of beperkt te leveren als u ter zake van de overeenkomst een verplichting tegenover Daxto niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.

3.7 Het is Daxto toegestaan om te allen tijde een abonnement, account of omgeving (tijdelijk) te sluiten of te schorsen. Ook zonder opgaaf van reden. Dit om onjuist gebruik en/of misbruik tegen te kunnen gaan. Daxto streeft ernaar om u (tijdig) te informeren over beweegredenen hiertoe.

3.8 Daxto ondersteuning is uitsluitend beschikbaar per e-mail. Wij streven ernaar om binnen één werkdag te antwoorden. Er is geen telefonische ondersteuning beschikbaar.

3.9 Indien wettelijk verplicht zal Daxto toegang tot uw account, omgeving en/of gegevens moeten verlenen aan bevoegde instanties.

3.10 Indien u om ondersteuning vraagt geeft u Daxto toestemming om uw account, omgeving en/of gegevens te gebruiken indien dit nodig is voor de ondersteuning.

3.11 Daxto deelt uw (persoons-)gegevens enkel met andere partijen wanneer dit wettelijk verplicht of absoluut noodzakelijk is. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan pakketbezorgers, accountants en de overheid. Wij zullen er altijd naar streven om deze gegevensdeling tot het absoluut noodzakelijke te beperken.

3.12 Daxto verkoopt/verhuurt data nooit door aan derden. Ook wordt er geen tracking- of analysesoftware van derde partijen gebruikt. Daxto doet tot slot niet aan profilering of (nadelige-)personalisatie op basis van gedragsanalyse.

Artikel 4. Overmacht

4.1 Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen, alsook storingen van technische aard die niet onder de controle vallen van Daxto.

4.2 Daxto is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht.

4.3 U verklaart Daxto niet verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen voor eventuele directe en/of indirecte schade en/of (on)kosten door uitval/downtime, het niet beschikbaar zijn van de website/server en/of voor verlies van data en/of voor derving van inkomsten door technische of andere storingen; tenzij deze veroorzaakt zijn of worden door grove nalatigheid.

4.4 Als de overmachtssituatie langer dan 90 dagen duurt, dan kunt u de overeenkomst opzeggen door uw omgeving en account te sluiten. Daxto heeft geen verplichting om u in dit geval een vergoeding te betalen.

Artikel 5. Prijzen en betaling

5.1 Het registreren van een (gebruikers-)account is gratis.

5.2 U bent Daxto betaling verschuldigd per omgeving die u afneemt, in de vorm van een abonnement, per 30 dagen vanaf het moment dat uw abonnement inging.

5.3 De betalingstermijn voor facturen van Daxto betreft uiterlijk 14 dagen ná de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anderzijds overeengekomen.

5.4 De kosten van het abonnement worden bepaald door de afnameduur, gekozen editie, gebruik van opslag én de ingeschakelde additionele diensten of opties van uw omgeving.

5.5 Als u delen van uw abonnement en/of omgeving, zoals de editie, opwaardeert (upgrade) dan gaat de wijziging per direct in.

5.6 Afwaarderen (downgraden) van alle abonnementsdelen is 31 dagen ná de laatste opwaardering (upgrade) van dat deel pas toegestaan. Met uitzondering van opslagruimte.

5.7 Na het opzeggen van uw abonnement zal enig eventueel resterend krediet worden verrekend met de eindfacturatie. Als er daarna nog krediet over is dan wordt dit aan u teruggestort.

5.8 Het opwaarderen (upgraden) en afwaarderen (downgraden) van delen, laat alle overige aspecten van uw abonnement ongewijzigd.

5.9 Bij het overschrijden van het limiet van de opslagruimte van uw omgeving is Daxto gerechtigd uw opslag automatisch op te waarderen. Hier zijn extra kosten aan verbonden.

5.10 Daxto factureert per 30 dagen, het gemiddelde van dagen in een kalendermaand, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anderzijds overeengekomen.

5.11 Daxto zal u digitaal een factuur toesturen voor verschuldigde betalingen. U gaat akkoord met digitaal gefactureerd worden door Daxto.

5.12 Prijzen voor opslag worden door Daxto in elk geval in de help-artikelen gespecificeerd en nader toegelicht.

5.13 Prijzen voor Daxto-omgevingen worden door Daxto in elk geval op de homepage van Daxto.com gespecificeerd, per editie.

5.14 Prijzen voor additionele opties worden door Daxto in elk geval gespecificeerd op de instellingen-pagina van uw Daxto-omgeving.

5.15 Alle door Daxto genoemde prijzen zijn in Euro's en exclusief het geldende hoge BTW-tarief. Ten tijde van schrijven betreft dit 21%.

5.16 Bij gebreke van tijdige betaling bent u rechtswege in verzuim. U bent vervolgens de wettelijke handelsrente verschuldigd conform artikel 6:119a BW, te vermeerderen met incassokosten. De rente zal worden berekend vanaf het moment dat u in verzuim bent tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

5.17 Bij gebreke van tijdige betaling mag Daxto uw account en/of omgeving (tijdelijk) schorsen. Daxto zal u hierover informeren, inclusief informatie over het kunnen voldoen van de betaling en het al dan niet ongedaan maken van de schorsing van uw account en/of omgeving.

5.18 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus inbegrepen, zijn voor rekening van u. De buitengerechtelijk incassokosten zijn conform de bij rechtspraak gehanteerde staffel buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 6. Wijzigingen van de voorwaarden

6.1 Het is Daxto toegestaan deze algemene voorwaarden af en toe te wijzigen.

6.2 Daxto zal zich inspannen om haar gebruikers te attenderen op wijzigingen in de voorwaarden.

6.3 U wordt geadviseerd om met regelmaat de algemene voorwaarden op wijzigingen te controleren.

6.4 Het is Daxto toegestaan om op elk moment wijzigingen in de algemene voorwaarden aan te brengen als deze noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde wettelijke regelingen. Tegen dergelijke wijzigingen kunt u geen bezwaar maken.

6.5 Mits u niet akkoord gaat met de op dat moment geldende algemene voorwaarden, dan dient u uw Daxto abonnement direct op te zeggen.

6.6 Indien u na wijziging van de algemene voorwaarden gebruik blijft maken van Daxto wordt u geacht de gewijzigde voorwaarden onherroepelijk te hebben aanvaard.

Artikel 7. Duur en opzegging

7.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van onbepaalde tijd.

7.2 Een betaald Daxto abonnement is te allen tijde opzegbaar. Er volgt een eindafrekening voor het gebruik van de dienst tot aan uw opzegging.

7.3 Een betaald Daxto abonnement zal telkens stilzwijgend verlengd worden met dezelfde elkaar opvolgende periode.

7.4 Het opzeggen van uw Daxto abonnement door u kan, uitsluitend, na in te loggen, via de instellingenpagina van uw omgeving.

7.5 Na opzegging is er per direct géén toegang meer tot de omgeving. Dit geldt voor alle gebruikers die binnen uw omgeving actief zijn of waren.

7.6 Nadat een abonnement opgezegd is, zullen gegevens nog uiterlijk 14 dagen beschikbaar blijven. Uw data zal daarna permanent en onomkeerbaar vernietigd worden.

7.7 Als uw abonnement opgezegd is, maar u zich bedenkt en data-vernietiging wilt voorkomen, dan dient u met spoed contact op te nemen met support@daxto.com.

7.8 Daxto geeft geen garantie dat data-vernietiging nog te voorkomen is nadat u uw abonnement opgezegd heeft. Ook niet als u spoedig hierover contact opnam.

7.9 Bij het opzeggen en/of sluiten van een omgeving zal enig krediet eerst verrekend worden met enig openstaande facturen. Ook zullen nog openstaande facturen niet worden kwijtgescholden.

7.10 Het opzeggen van, of de sluiting van, uw abonnement en dus Daxto-omgeving, ontslaat u niet van enige betalingsverplichting voor resterende facturen en/of overeenkomsten.

7.11 Accounts hoeven niet te worden gesloten. Deze zijn gratis. Om een account te sluiten kan contact opgenomen worden met support@daxto.com

Artikel 8. Eigendom

8.1 U blijft te allen tijde de eigenaar van uw data die in Daxto is ingevoerd en bent als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van die data. De naleving door u van alle toepasselijke wet- en regelgeving in verband met de vervaardiging, bewaring en beschikking over (door de computer gegenereerde) gegevens in ieder rechtsgebied waar u Daxto gebruikt of zijn data verzendt door middel van Daxto, is uitsluitend de verantwoordelijkheid van u. Daxto is niet onderhevig aan een wettelijke bewaartermijn voor de door u ingevoerde gegevens binnen Daxto.

8.2 Intellectuele en industriële eigendomsrechten en alle soortgelijke rechten ter bescherming van de Daxto zijn het exclusieve eigendom van Daxto of diens licentie-gever(s).

8.3 Het is Daxto toegestaan om gebruik te maken van open source software waarvan de rechten bij derden liggen.

8.4 In geval van definitief vastgestelde inbreuk van Daxto op intellectuele eigendomsrechten van derden, zal Daxto de door haar te bepalen geëigende maatregelen nemen.

8.5 U zal geen aanduiding(en) betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen (doen) verwijderen of (laten) wijzigen.

Artikel 9. Geheimhouding

9.1 Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of behoort te weten dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.

9.2 Daxto zal zich inspannen om te vermijden dat zij kennis neemt van gegevens die u opslaat en/of verspreidt via de hardware of software waar Daxto betrekking op heeft, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst of Daxto daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Daxto zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

9.3 De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de partij die de informatie verstrekt redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 Daxto is niet aansprakelijk voor indirecte schade die u geleden heeft door het gebruik van Daxto, zoals gevolgschade, schade door bedrijfsstagnatie, verminderde goodwill, gederfde winst en/of gemiste besparingen.

10.2 Ook is Daxto niet aansprakelijk voor schade als gevolg van fouten in ons systeem als deze schade door u voorkomen had kunnen worden door uw invoer te controleren, u goed in te lezen en/of advies in te winnen bij experts zoals boekhouders en/of accountants.

10.3 Daxto streeft ernaar de informatie in haar software correct, volledig en up-to-date te houden. Daxto behoudt zich het recht voor de in de software vermelde informatie op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Daxto geeft uitdrukkelijk geen garantie omtrent de juistheid of de volledigheid van de inhoud van de software.

10.4 Daxto is niet aansprakelijk voor schade, en/of schade die voortvloeit uit, het gebrek aan zelf gemaakte (externe) backups/kopieën van uw administratie.

10.5 U bent verantwoordelijk voor het gebruik van Daxto en voor de handelingen die onder uw account en/of in uw omgeving worden verricht.

10.6 Daxto aanvaard géén aansprakelijkheid voor onjuist gebruik, misbruik of schade veroorzaakt door u of anderen welke u toegang heeft gegeven tot uw Daxto-omgeving.

10.7 De aansprakelijkheid van Daxto bij schade is beperkt tot de directe schade en tot het bedrag dat u Daxto verschuldigd bent voor het gebruik van Daxto in de maand van de gebeurtenis die tot de schade heeft geleid.

10.8 Als Daxto voor schade verzekerd is, dan beperkt de aansprakelijkheid van Daxto zich tot het bedrag dat onze verzekeraar uitkeert.

10.9 Als Daxto uw account en/of omgeving (tijdelijk) gesloten heeft, dan heeft u geen toegang meer tot uw administratie bij Daxto. Daxto is niet aansprakelijk voor eventuele schade die hierdoor geleden wordt.

10.10 Als u toegang tot gegevens, of gegevens zelf verliest, bijvoorbeeld doordat Daxto uw account moest sluiten of na een poos de gegevens definitief opgeruimd heeft, dan is Daxto niet aansprakelijk voor eventuele schade die hierdoor geleden wordt.

10.11 Als een ander Daxto aanspreekt op schade welke is onstaan door het overtreden van deze voorwaarden door u, dan vrijwaart u ons voor die schade.

10.12 De beperking van onze aansprakelijkheid geldt niet als wij de schade zelf hebben veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

Artikel 11. Uitvoering SaaS-dienst

11.1 Daxto verricht de SaaS-dienst slechts in opdracht van u. Het staat u niet vrij derden gebruik te laten maken van de door Daxto verleende diensten op het gebied van SaaS.

11.2 Indien Daxto op grond van een verzoek of bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of in verband met een wettelijke verplichting werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van u, zijn medewerkers of gebruikers, zullen alle daaraan verbonden kosten aan u in rekening worden gebracht.

11.3 Daxto kan wijzigingen in de inhoud of omvang van de SaaS-dienst aanbrengen. Indien dergelijke wijzigingen een verandering van de bij u geldende procedures tot gevolg heeft, zal Daxto u hierover zo tijdig mogelijk inlichten en komen de kosten van deze verandering voor rekening van u. In dat geval kunt u de overeenkomst schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, tenzij deze wijziging verband houdt met wijzigingen in relevante wetgeving of andere door bevoegde instanties gegeven voorschriften of Daxto de kosten van deze wijziging voor haar rekening neemt.

11.4 Daxto kan de uitvoering van de SaaS-dienst voortzetten met gebruikmaking van een nieuwe of gewijzigde versie van de programmatuur. Daxto is niet gehouden specifiek voor u bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de dienst of programmatuur te handhaven, te wijzigen of toe te voegen.

11.5 Daxto kan de SaaS-dienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service. Daxto zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk en deze zo mogelijk buiten kantoortijden laten plaatsvinden.

11.6 Daxto is nimmer gehouden u een fysieke drager te verstrekken met daarop de in het kader van de SaaS-dienst aan u ter beschikking te stellen en te houden programmatuur.

11.7 Daxto staat er niet voor in dat de in het kader van de SaaS-dienst ter beschikking te houden programmatuur foutloos is en zonder onderbrekingen functioneert. Daxto zal zich ervoor inspannen fouten als bedoeld in artikel 12.8 in de programmatuur binnen een redelijke termijn te herstellen indien en voor zover het programmatuur betreft die door Daxto zelf is ontwikkeld en de desbetreffende gebreken door u gedetailleerd omschreven schriftelijk bij Daxto zijn gemeld. Daxto kan in voorkomend geval het herstel van de gebreken uitstellen totdat een nieuwe versie van de programmatuur in gebruik wordt genomen. Daxto staat er niet voor in dat gebreken in programmatuur die niet zelf door Daxto is ontwikkeld, zullen worden verholpen. Daxto is gerechtigd tijdelijke oplossingen, dan wel programma-omwegen of probleemvermijdende beperkingen in de programmatuur aan te brengen. Indien de programmatuur in opdracht van u is ontwikkeld, kan Daxto volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel aan u in rekening brengen.

11.8 Daar waar in deze algemene voorwaarden sprake is van 'fouten' of 'bugs' wordt daaronder verstaan het substantieel niet voldoen van de programmatuur aan de door Daxto schriftelijk uitdrukkelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties van de programmatuur, en, ingeval de programmatuur geheel of gedeeltelijk maatwerkprogrammatuur betreft, aan de schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen functionele of technische specificaties. Van een fout is alleen sprake indien u deze kan aantonen en deze bovendien reproduceerbaar is. U bent gehouden van fouten onverwijld melding te maken. Daxto heeft geen enkele verplichting met betrekking tot andere gebreken in of aan de programmatuur dan met betrekking tot fouten in de zin van deze algemene voorwaarden.

11.9 Daxto kan nimmer gehouden tot herstel van verminkte, vernietigde of verloren gegane gegevens.

11.10 Daxto staat er niet voor in dat de in het kader van de SaaS-dienst ter beschikking te houden programmatuur tijdig wordt aangepast aan wijzigingen in relevante wet- en regelgeving

11.11 Daxto staat er niet voor in, maar streeft ernaar, dat de door haar ontwikkelde website goed werkt in samenhang met alle soorten of nieuwe versies van webbrowsers en eventuele andere programmatuur. Daxto staat er evenmin voor in, maar streeft ernaar, dat de website goed werkt in samenhang met alle soorten apparatuur.

Artikel 12. Verwerking van persoonsgegevens

12.1 U heeft op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (zoals de Algemene verordening gegevensbescherming) verplichtingen tegenover derden, onder andere de verplichting tot het verstrekken van informatie, het geven van inzage en het beperken, rectificeren en verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen alsmede het overdragen van deze persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

12.2 Partijen zijn het erover eens dat Daxto ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens ‘verwerker’ is in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming en dat de verantwoordelijkheid voor de nakoming van die verplichtingen bij de verwerking van persoonsgegevens middels Daxto of anderszins uitsluitend bij u ligt.

12.3 U staat er jegens Daxto voor in dat de verwerking van persoonsgegevens rechtmatig geschiedt en dat geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden. U vrijwaart Daxto tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, indien die vordering verbandhoudt met de verwerking van persoonsgegevens alsmede tegen eventueel aan u toerekenbare opgelegde boetes door de Autoriteit Persoonsgegevens of andere bevoegde toezichthouders.

12.4 Daxto zal zich inspannen organisatorische en technische maatregelen te treffen die binnen onze mogelijkheden liggen om gegevens te beschermen. Voorbeelden hiervan zijn TLS, MFA en minimaal marktconforme encryptie/hashingmethode.